Obchodní podmínky

 Reklamační řád

 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím zkontrolovat při

    převzetí zboží buď přímo od prodávajícího nebo od přepravce.

 2. Jestli-že zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo v době

    převzetí řádně prohlédnuto, nemůže uplatnit nároky z vad

    zjistitelných při této prohlídce. Prohlídku musí kupující provést

    tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení

    odborné péče.

 3. Při reklamaci zboží je kupující povinen prokázat nákup a oprávněnost

    reklamace zboží fakturou nebo potvrzeným předávacím protokolem.

    Pokud se kupující neprokáže danými doklady, bude se reklamace

    považovat za mimo záruční.

 4. Reklamaci je nutno uplatnit v sídle firmy SHIELD TECH s.r.o. Křížová

    41, 150 00 Praha 5, při dodržení následujících náležitosti:

       - Písemný popis závady

       - Kontakt na zákazníka uplatňujícího reklamaci

       - Dokumenty dle bodu 3.

 5. Zákazník zasílajíc zboží k reklamaci musí dbát na to, aby obal zboží

    odpovídal jeho charakteru. Zboží musí být řádně uloženo, zabaleno a

    zajištěno proti poškození při přepravě k dodavateli.

 6. Pokud kupující nedodá reklamované zboží kompletní včetně všech jeho

    součástí a příslušenství, nebude zboží přijato k reklamaci a může

    být na náklady kupujícího zasláno zpět.

 7. Pokud kupující nahlásí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např.

    nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.)

    kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z

    aktuálních platných cen v místě uplatnění reklamace.

 8. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím

    (předávacího protokolu nebo fakturou s funkcí dodacího listu) na zboží.

 9. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu

    produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání

    produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou

    manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

10. Prodávající poskytuje záruku na nové zboží v délce 24 měsíců.

    Zkrácená záruční doba bude prodávajícím vyznačena v dokladu o

    zakoupení zboží.

11. Zboží jež vykazuje vady vzniklé chybnou manipulací uživatele, opraví

    prodávající mimo záruční servis na náklady kupujícího.

 

      Záruční podmínky

 

 1. Společnost SHIELD TECH s.r.o. Křížová 41, 150 00 Praha 5, (dále jen

    prodávající) poskytuje na prodávané zboží kupujícímu záruční a

    reklamační podmínky pří dodržení následujících ustanovení:

 2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a na vady funkčnosti dodávaného

    zboží.

 3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé při dopravě dopravcem,

    neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, špatnou obsluhou nebo

    poškozením elektrostatickým výbojem.

 4. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy,

    násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně

    neobvyklých podmínek.

 5. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží či porušení

    firemních nálepek či plomb.

 6. Odstranění závady provede prodávající formou opravy, případně výměny

    vadného zboží.

 

  Smluvní podmínky

 

      I. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v našem eshopu, jehož

    provozovatelem je společnost SHIELD TECH s.r.o. (prodávající).

    Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího

    a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré smluvní vztahy, které mezi

    účastníky eShopu vzniknou se řídí právním řádem České republiky.

 

      II. Objednávka a uzavření spotřebitelské smlouvy

 1. Minimální cena objednávky je po provedení registrace  3500,- s DPH.

 2. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním

    řádem a těmito obchodními podmínkami  a že s nimi souhlasí.

 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je

    uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto

    jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany

    prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi prodávajícím a

    kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

 4. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními

    podmínkami a kupující s mini vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto

    skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.

 5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění

    veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 6. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v

    objednávkovém formuláři.

 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po jeho úplném

    zaplacení.

 8. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci tohoto

    eShopu, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a

    archivování osobních údajů o kupujícím a nákupech.

 

      III. Expediční lhůty, platební podmínky a přepravné

 

 1.

 

    Veškeré zboží skladem, bude expedováno do 5-ti pracovních dnů od

    uzavření kupní smlouvy nebo připsání platby na účet v případě platby

    převodem nebo vkladem na účet prodávajícího. Zboží je distribuováno

    smluvními přepravci prodávajícího (Česká Pošta, PPL, Toptrans, popř.

    jiným dopravcem.) V případě, že z provozních důvodů nebude možné

    expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě

    informován telefonicky nebo e-mailem. Expediční doba začíná běžet v

    okamžiku připsání platby na účet prodávajícího nebo příjmem platby v

    hotovosti.

 

 2.

 

    Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží. Pokud se ale cena

    dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, prodávající neprodleně o

    této skutečnosti informuje kupujícího. Kupující je oprávněn v

    případě zvýšení ceny cenu přijmout nebo odmítnout.

 

 3.

 

    Pro úhradu kupní ceny se sjednává:

    a) platba v hotovosti

    b) převodem nebo vkladem na účet prodávajícího. V tomto případě bude

    zboží po kompletaci zásilky expedováno po připsání ceny zboží na

    účet prodávajícího

 

 4.

 

    V případě platby převodem je číslo účtu a do poznámek při zadávání

    příkazu zadejte prosím číslo objednávky. Zboží bude zasláno po

    připsání částky na účet prodejce.

 

 5. *Adresa a údaje banky

 

    Další údaje:

    IČ: 01468031

    DIČ: CZ***01468031***

    Zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze

    Telex:

    Swift:

    Reuters: SPOPsp.PR

    Kód banky pro účely platebního styku:

    Číslo účtu

    IBAN

    Měna účtu   CZK*

 

      IV. Reklamace

 

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem"

    našeho eShopu a právním řádem platným v ČR.

 2. "Reklamační řád" eShopu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

      V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 

 1. V souladu s ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo

    od smlouvy bez uvedení důvodu do 14-ti dní ode dne převzetí zboží.

    Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě a dodrží uvedené

    podmínky bude mu vrácena kupní cena:

 

  * kupující odešle e-mail na adresu prodávajícího o odstoupení od

    uzavřené smlouvy, se svým požadavkem a požadavkem na vrácení kupní

    ceny, spolu s číslem účtu, popř. adresou pro vrácení kupní ceny

  * zakoupené zboží zákazník doručí zpět na adresu prodávajícího, tj.:

    Křížová 41, 150 00 Praha 5 .Zboží, které budete odesílat

    musí být v původním obalu, nesmí nést známky poškození, použití,

    musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu) a

    součástí zásilky musí být doklad o koupi. Zboží neposílejte na

    dobírku.Při zaslání zásilky je nutné zvětšit úložní lhůtu na  14 dní.

  * Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám kupní cena zboží bude

    vrácena složenkou nebo na číslo Vašeho účtu, a to do 10-ti dní ode

    dne obdržení zboží, nejpozději však do 30-ti dní ode dne obdržení

    odstoupení od smlouvy při splnění podmínky fyzického vrácení zboží.

  * V případě nesplnění kterékoliv z uvedených podmínek nebudeme moci

    akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno

    zpět na adresu kupujícího na jeho náklady.

 

Kupující není oprávněn odstoupit dle ust. § 53 odst. 7 od smluv:

 

   a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho

souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

   b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách

finančního trhu nezávisle na vůli kupujícího

   c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho

osobu, jakož i zboží, které rychle podlého zkáze, opotřebení nebo zastarání

   d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů,

porušil--li kupující jejich originální obal

 

      VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na

      změnu ceny

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v

    těchto případech:

       a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

       b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

    V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním

    dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou

    částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet

    nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny

    kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena

    totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu

    potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí

    objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce,

    prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího,

    který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při

    telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro

    danou objednávku.

 

      VII. Odpovědnost za vady zboží - záruka

 

 1. Kupující je povinen před prvním použitím zboží prostudovat záruční

    podmínky, včetně českého návodu a těmito informacemi a pokyny se

    důsledně řídit, jinak se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným

    užíváním zboží poškodí, čímž ztratí nárok na uplatnění práva z

    odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží

    kupujícím.

 2. Při prodeji spotřebního zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců.

    Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů)

    způsobené používáním zboží. Kratší životnost zboží nelze tedy

    považovat za vadu a nelze uplatňovat v tomto případě práva z

    odpovědnosti za vady.

 3. Kupující při uplatnění práv z odpovědnosti za vady má:

 

       a) jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a

    včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné

    součásti- není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li

    takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

    právo odstoupit od kupní smlouvy

       b) jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží:

    právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od smlouvy

       c) jde-li o vadu odstranitelnou vyskytující se ve větším počtu

    nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu

    vadného zboží nebo právo odstoupit od smlouvy

       d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu

    věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od

    smlouvy

 

      VII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových

    stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky

    kupujícím.

 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje

    veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den

    odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu

    objednaného zboží (včetně přepravného, poštovného, event. balného)

    uvedenou v katalogu našeho eShopu, nebylo-li v konkrétním případě

    prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní

    smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

 3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah

    kupujícího a prodávajícího řídí ustanovením občanského, obchodního

    zákoníku v platném znění.

 4. Prodávající garantuje, že _neprodává, nepronajímá ani jinak

    neposkytuje *Vaše data*_ žádné třetí osobě.

 5. Používáním eShopu souhlasíte se shromažďováním a používáním

    informací o vás a vašich nákupech po dobu neurčitou.